Top

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkiej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi i w jakim celu je wykorzystujemy.
Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się m.in. o Twoich prawach odnoszących się do przekazywanych danych osobowych oraz o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

I. DEFINICJE

1) Administrator – SOLARWATT GmbH, Maria-Reiche-Straße 2a, 01109 Drezno, Niemcy,
2) Usługi – każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, wszystkie powiązane strony internetowe oraz aplikacje, które oferujemy – stale bądź okazjonalnie,
3) Strona – www.solarwatt.pl,
4) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
5) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Administratora przy wykorzystaniu Strony.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Jesteśmy Administratorem w rozumieniu RODO w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
2. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt: sw@solarenergysystems.pl

Twoje zapytanie przesłane następnie zostanie do osoby odpowiedzialnej u Administratora za ochronę danych osobowych – do pana Andreasa Siegemund (siegemund@datenconsulting.de). Odpowiedź otrzymasz w języku polskim.
4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą służyć identyfikacji osoby fizycznej, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń, PESEL.
5. Odwoływanie się w niniejszej Polityce Prywatności się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy pozyskiwanie za pomocą formularza kontaktowego na Stronie).
6. Klikając w linki zamieszczone na Stronie możesz zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Administrator i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Administratora, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji. Administrator rekomenduje zapoznanie się z przyjętymi u danych podmiotów regulaminami i politykami prywatności.
7. Administrator wyraźnie oświadcza, że w momencie ustawiania linków, na stronach, do których się one odwołują, nie rozpoznano żadnych nielegalnych treści. Administrator nie ma żadnego wpływu na bieżące lub przyszłe konfiguracje, zawartość lub autorstwo stron, do których odnoszą się wskazane linki.

III. DROGI POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zbieranie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika:
1. Strona oferuje możliwość kontaktu z Administratorem lub jego pracownikami poprzez możliwość kontaktu mailowego bądź telefonicznego, a także zadanie pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego, a także w przypadku zadania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji elektronicznej – są lub mogą to być m.in. imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu.
3. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych rozmowy nie są nagrywane.
4. Użytkownik ma możliwość zapisu na newsletter w celu otrzymywania od Administratora cyklicznych informacji na podany przez Użytkownika adres mailowy.
5. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną odnoszące się do formularza kontaktowego i zapisu na newsletter określa odrębny Regulamin.

2. Dane gromadzone automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika z Usług:
Zasadniczo przeglądanie naszej Strony nie wymaga podawania przez Ciebie danych osobowych. Standardowo przechowujemy tylko informacje na temat strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany na naszą Stronę, nazwę dostawcy usług internetowych, odwiedzane podstrony naszej Strony oraz datę i czas trwania wizyty. W tym celu, na czas wizyty w pamięci podręcznej komputera umieszczane są małe pliki (pliki cookie) – tzw. cookies sesji tymczasowej lub cookies sesyjne (więcej informacji o plikach cookies w Punkcie XI.). Dane te są zapisywane na serwerze naszego usługodawcy: webit! Gesellschaft für neue Medien mbH, Schandauer Straße 34, 01309 Dresden. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane, gdy tylko zamkniesz okno przeglądarki. Za pomocą plików cookie sesji tworzymy tzw. identyfikator sesji dla wewnętrznych celów statystycznych. Uzyskane dane są w pełni anonimowe. Jednakże Twój adres IP i sygnatura czasowa są zapisywane ze względów bezpieczeństwa i wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych. Adres IP jest identyfikatorem związanym z komputerem, który dostarcza komunikat o komputerze używanym do uzyskiwania dostępu do Internetu lub bramy internetowej w czasie wizyty online. Termin „znacznik czasu” opisuje wartość w określonym formacie, która przydziela czas do wyniku (na przykład wynik wysłania lub otrzymania wiadomości, modyfikacja danych). Celem tego znacznika czasu jest sprecyzowanie kiedy pojawiły się określone wyniki.

3. Dane pozyskiwane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł
Nie wykluczamy, iż Twoje dane osobowe może uzyskać również w inne sposoby, m.in. takie jak:
a) uzyskiwanie danych adresowych i kontaktowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmiotów budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz z publicznie dostępnych rejestrów (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
b) innych Użytkowników, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług (np. mail z zapytaniem dotyczącym kwestii uprzednio uzgadnianej z Tobą, a następnie odwołanie się do tych kwestii – wraz z podaniem danych osobowych – przez osobę trzecią).

4. Zbieranie danych osobowych od dzieci:
Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16. roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16. roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy, jeżeli nie będziemy w stanie stwierdzić, czy rodzic bądź opiekun dziecka wyraził zgodę bądź pozwolił na skorzystanie przez dziecko z naszych Usług.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie miało miejsce, gdy:
a) jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (należy pamiętać, że korzystając z naszych Usług zawiera się umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, o czym szerzej w Regulaminie),
b) jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu dostępu do bezpiecznej i sprawnie działającej Strony,
c) jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
d) wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.
2. Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Obowiązujące przepisy prawa przyznają Tobie szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
2. Jeśli chciałbyś zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, należy w tym celu skontaktować się z Administratorem mailowo na adres wskazany w części II pkt 3.
3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych RODO przewiduje następujące uprawnienia dla osób, których danych osobowych przetwarzanie dotyczy:
a) prawo dostępu do danych osobowych – prawo to umożliwia otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem,
b) prawo do sprostowania danych osobowych – prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując zgłoszone żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które dostaną nam dostarczone,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo to pozwala zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy Twoją wolą jest, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych – prawo to umożliwia żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Można również żądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowano przysługujące prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania, np. jeśli wymagają tego od nas przepisy, m.in. przepisy prawa podatkowego,
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich) – prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych – realizując to prawo dostarczymy Tobie lub wskazanej przez osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarto, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
4. W przypadku, gdy udzielono nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres mailowy: info@solarwatt.com lub każdorazowo klikając w link znajdujący się w wiadomości mailowej wysyłanej na skutek uzyskania od Ciebie uprzedniej zgody (wysyłka newslettera).
5. Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna – nie ma konieczności wnoszenia opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszone żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia żądania.
6. Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożono kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy bieżące informacje dotyczące realizacji żądania.
7. Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt mailowy na adres wskazany w części II pkt 3.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Do realizacji celów wskazanych w części IV możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a) podmioty trzecie świadczące usługi – korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, np. przechowywanie danych w chmurze, podmioty świadczące usługi hostingowe, podmioty świadczące usługi kadrowe i księgowe – w przypadku nawiązania współpracy. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim,
b) dostawcy usług marketingowych i analitycznych – w celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników,
c) organy ścigania, organy nadzorcze i inne – możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych,
d) zewnętrzni partnerzy handlowi – Administrator co do zasady przekazuje Twoje dane osobowe bezpośrednio zewnętrznemu partnerowi handlowemu, który w opinii Administratora jest odpowiedni dla udzielenia informacji na temat żądanego produktu. Nie można z góry (przed złożonym przez Ciebie zapytaniem) przewidzieć, do którego partnera handlowego zostaną przekazane Twoje dane osobowe wraz z zapytaniem. Niemniej jednak możesz mieć pewność, że Twoje dane zostaną przekazane osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę specjalistyczną i (co do zasady) działają w Twojej lokalizacji. Partner handlowy lub partnerzy skontaktują się z Tobą w celu przedstawienia informacji, o które pytałeś w przesłanym do nas zapytaniu.
2. Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Nie wykluczamy możliwości zaistnienia sytuacji, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane poza „EOG”. W takiej sytuacji gwarantujemy, że podobny poziom ochrony będzie zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:
a) przekazanie danych osobowych tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries
b) korzystając z usług określonych dostawców, możemy posługiwać się umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries
c) jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy przekazywać im dane jeśli zostali objęci programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: EU-US Privacy Shield
Możesz uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

VIII. OKRES I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim , na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Użytkownikom jak najwyższej jakości Usług.
2. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
3. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.
4. Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

IX. ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje, które uzyskujemy na Twój temat, w tym w informacje zawierające dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wdrożone zostały także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych. W szczególności dbamy o to, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
f) bezpiecznie przechowywane,
g) nie transferowane do państwa spoza EOG bez odpowiedniej ochrony.
3. Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych, udostępnianie przez Ciebie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

X. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej Strony online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
2. Odnosząc się do kwestii profilowania informujemy, że:
a) na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
b) na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
c) jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie speudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,
d) profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej Strony i Usług i dopasowywania treści znajdujących się na naszej Stronie do tych preferencji,
e) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

XI. PLIKI COOKIES. USŁUGA GOOGLE ANALYTICS. WYKORZYSTYWANIE FACEBOOKA

1. Używamy plików cookies, aby móc świadczyć Usługi, ulepszać wyszukiwanie Strony dla naszych klientów, lepiej rozumieć potrzeby odwiedzających naszą Stronę lub móc określić ustawienia stosowane przez naszych Użytkowników (kraj, język itp.). Ponadto używamy plików cookies, aby uzyskać wyczerpujące dane o ruchu na Stronie oraz interakcji, a także określić występujące trendy i statystyki odwiedzin. Dzięki temu możemy w przyszłości zapewnić odpowiednie narzędzia i lepszy odbiór strony internetowej. W tym celu korzystamy z usługi Google Analytics, o której mowa w dalszej części niniejszego Punktu.
2. Pliki cookies to części informacji, które są przesyłane na komputer Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony podczas pobytu na Stronie. Powiązane są z treścią samej witryny, a ich celem jest zbieranie i zapisywanie informacji. Przykładowo, są one używane do zapisywania i przetwarzania identyfikatora sesji witryny.
3. Możesz zmodyfikować ustawienia swojego komputera, dzięki czemu będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy plik cookies zostanie przesłany lub dezaktywujesz je. Modyfikacji ustawień można dokonać w przeglądarce internetowej. Istnieją niewielkie różnice między poszczególnymi przeglądarkami, dlatego należy skorzystać z menu pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się w jaki sposób prawidłowo zmienić ustawienia plików cookie. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, możliwe jest, że nie będziesz już mieć dostępu do niektórych funkcji, a niektóre z naszych Usług przestaną działać poprawnie.
4. Dostawca witryny automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w postaci tak zwanych plików dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Informacje te dotyczą:
a) typu i wersji używanej przeglądarki,
b) używanego systemu operacyjnego,
c) adresu URL, z którego nastąpiło przekierowanie,
d) nazwy hosta komputera dostępu,
e) czasu wysłania żądania do serwera,
f) adresu IP.
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
5. Dodatkowo, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl), możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies dotyczące korzystania ze Strony(w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych.
6. W celu zagwarantowania anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP) usługa Google Analytics na naszej Stronie została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp ();”.
7. Więcej informacji na ten temat usługi Google Analytics znajduje się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008 (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych).
8. Nasza Strona korzysta z technologii retargetingu online, takich jak Facebook Pixel oferowany przez Facebook Ireland Limited. Technologie te pomagają nam dotrzeć do każdego Użytkownika (który już wcześniej wykazywał zainteresowanie produktami na naszej Stronie) za pomocą dopasowanej reklamy internetowej na stronach naszych partnerów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziliśmy, że spersonalizowane reklamy, związane z zainteresowaniami są bardziej atrakcyjne dla Użytkowników niż reklamy, które nie posiadają takich odwołań. Wyświetlanie materiałów reklamowych odbywa się podczas retargetingu na podstawie analizy poprzedniego zachowania Użytkownika. Oczywiście żadne dane osobowe nie są zapisywane lub zapisywane są tylko dane pseudonimizowane, a korzystanie z technologii retargetingu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 10.07.2019
2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w SOLARWATT GmbH jest Andreas Siegemund – Datenschutz Consulting Dresden